Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)


 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy   (BHP)

 

Zawód z przyszłością. Każda firma, która zatrudnia więcej niż stu pracowników, zobowiązana jest do zatrudnienia specjalisty odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pracy (Inspektor BHP). Mniejsze firmy najczęściej współpracują ze specjalistami BHP, którzy prowadzą swoją własną działalność gospodarczą. Od 2013 roku w służbie bhp mogą być zatrudnione osoby, które posiadają zawód technika bez konieczności kończenia studiów. Absolwenci tego kierunku mogą przystąpić do państwowego egzaminu zawodowego:
K1 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (MS.12.).

 

Do zadań technika BHP należy sporządzanie bieżącej i okresowej analizy systemu bhp w skali zakładu pracy i w kontekście miejsca pracy. Sporządza również sprawozdania i protokoły pokontrolne, a także opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocenia skutki ekonomiczne zagrożeń, chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy. Dbając o bezpieczeństwo w zakładzie pracy, dobiera odpowiednie środki ochrony dla pracowników na konkretnych stanowiskach pracy oraz nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp w instytucjach wszelkiego rodzaju. W ramach swoich obowiązków identyfikuje i ocenia zagrożenia występujące podczas procesu pracy organizując ją w taki sposób, aby zapewnić jej bezpieczeństwo i higienę, a także wypracowuje i implementuje metody ochrony pracowników przed zagrożeniami występującymi w danej pracy. Ustala przyczyny i okoliczności wypadków, współpracuje ze służbami pracowniczymi danego zakładu pracy w zakresie obowiązków wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry). Obejmuje 525 h zajęć teoretycznych i 160 h praktycznej nauki zawodu. Słuchacz otrzymuje legitymację szkolną uprawniającą do ustawowych zniżek. Wszelkie zaświadczenia wystawiamy bezpłatnie.

 

Szczegółowe cele kształcenia:

 

 

  • przygotowywanie kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp,
  • badanie przyczyny wypadków w pracy i sporządzanie wniosków o ich usunięcie,
  • prowadzenie rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • wstrzymywać pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
  • umiejętność oceny odsunięcia od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona,
  • ocenianie stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;
  • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
  • współuczestniczenie w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 


 

Nauka kończy się egzaminem państwowym, co warunkuje otrzymanie świadectwa szkoły. W przypadku pozytywnego zdania egzaminu uczeń otrzymuje tytuł technika BHP. Absolwenci nie podchodzący do egzaminu państwowego otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkoły.

 

Ukończenie kierunku uwarunkowane jest od zaliczenia praktyk zawodowych.