Kierunki kształcenia POLICEALNA


Kształcenie policealne

 

ADMINISTRACJA   

 

 To nowa odsłona najbardziej popularnego kierunku

 

Ukończenie szkoły i złożenie aplikacji w urzędzie to nie wszystko! Dlatego,, jako jedyna szkoła, wzbogaciliśmy Administrację o takie przedmioty jak prawo ubezpieczeń społecznych czy prawo podatkowe. Dzięki tej zmianie nasi abslwenci zwiększają swoje szanse na zdanie egzaminów rekrutacyjnych w ZUS-ie czy Skarbówce. Dodatkowo, ukończenie w naszej szkole Administracji umożliwia bezstresowe studiowanie przez pierwsze 2 lata na kierunkach prawo, administracja i pokrewnych. 

 

Absolwenci tego kierunku mogą przystapić do państwowego egzaminu zawodowego:

 

K1 - Obsługa klienta w jednostkach administracji (AU.68) - zdawalność w naszej szkole w roku 2019 wyniosła 100% 

 

 W ciągu całego cyklu nauki zapoznamy Cię z:

 

- prawem cywilnym, prawem pracy i prawem administracyjnym,

- postępowaniem administracyjnym, egzekucyjnym i sądowo administracyjnym,

- podstawami prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych. 

 

Posiadając pracownię administracji zapewniamy nie tylko zajęcia teoretyczne, ale także praktyczne, co pozwoli w przyszłości ubiegać się o dobrze płatne stanowiska w zawodzie np. w instytucjach gospodarczych, finansowych czy w przedsiębiorstwach i kancelariach. Absolwent tego kierunku to idealny kandydat do zajmowania stanowisk urzędniczych szczególnie w działach administracyjnych szeroko pojmowanego sektora publicznego i prywatnego. Nasi uczniowie w całym toku kształcenia odbywają praktyki zawodowe co sprawia, że jako absolwenci ubiegając się o pracę posiadają już 2 letnie doświadczenie zawodowe!

 

Dlaczego Administracja?

 

Administracja daje szerokie możliwości zawodowe począwszy od pracy w jednostkach samorządowych po reprezentowanie swoich mocodawców przed instytucjami i organami publicznymi. Nauczymy Cię swobodnie poruszać się po obowiązujących przepisach i je interpretować. Przygotujemy Cię do samodzielnego tworzenia pism, odwołań i sprzeciwów. Dzięki nauce w naszej szkole bez niespodzianek poprowadzisz swoje sprawy, własną firmę i odnajdziesz się na rynku pracy. Dodatkowe zajęcia z prawa podatkowego pozwolą Tobie zoptymalizować płacone podatki i uniknąć zgodnego z prawem płacenia niepotrzebnych danin.

 

Jak długo i na jakich zasadach?


Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Obejmuje 680 obowiązkowych godzin zajęć teoretycznych i aż 320 godzin praktycznej nauki zawodu. Słuchacz otrzymuje legitymację szkolną uprawniającą do ustawowych zniżek. Wystawiamy wszystkie stosowne zaświadczenia. Absolwenci tego kierunku mogą przystąpić do państwowego egzaminu zawodowego (AU.68) i dodatkowo otrzymać tytuł technika.

 

 

Szczegółowe cele kształcenia:

 

 • określanie rodzaju i zakresu jednostki organizacyjnej,
 • prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • scharakteryzowanie zadania wykonywanego przez poszczególne komórki organizacyjne, 
 • opracowywanie projektów aktów administracyjnych,
 • scharakteryzowanie struktury zatrudnienia w jednostce,
 • zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganymi zasadami ekonomii,
 • obsługa podstawowych i specjalistycznych sprzetów biurowych,  
 • sporządzanie różnego rodzaju pism z zastosowaniem technik komputerowych,
 • sporządzanie i wypełnianie formularzy, 
 • rejestracja korespondencji, 
 • redagowanie pism o charakterze informacyjnym i okolicznościowym,
 • odbieranie i przekazywanie informacji za pomocą urządzeń biurowych, 
 • przygotowywanie pism do archiwizacji, 
 • obsługa interesanta,
 • porozumiewanie się w języku obcym w sprawach zawodowych, 

 

 

  

 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy   (BHP)

 

Zawód z przyszłością. Każda firma, która zatrudnia więcej niż stu pracowników, zobowiązana jest do zatrudnienia specjalisty odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pracy (Inspektor BHP). Mniejsze firmy najczęściej współpracują ze specjalistami BHP, którzy prowadzą swoją własną działalność gospodarczą. Od 2013 roku w służbie bhp mogą być zatrudnione osoby, które posiadają zawód technika bez konieczności kończenia studiów. Absolwenci tego kierunku mogą przystapić do państwowego egzaminu zawodowego:
K1 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (MS.12.).

 

Do zadań technika BHP należy sporządzanie bieżącej i okresowej analizy systemu bhp w skali zakładu pracy i w kontekście miejsca pracy. Sporządza również sprawozdania i protokoły pokontrolne, a także opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocenia skutki ekonomiczne zagrożeń, chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy. Dbając o bezpieczeństwo w zakładzie pracy, dobiera odpowiednie środki ochrony dla pracowników na konkretnych stanowiskach pracy oraz nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp w instytucjach wszelkiego rodzaju. W ramach swoich obowiązków identyfikuje i ocenia zagrożenia występujące podczas procesu pracy organizując ją w taki sposób, aby zapewnić jej bezpieczeństwo i higienę, a także wypracowuje i implementuje metody ochrony pracowników przed zagrożeniami występującymi w danej pracy. Ustala przyczyny i okoliczności wypadków, współpracuje ze służbami pracowniczymi danego zakładu pracy w zakresie obowiązków wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry). Obejmuje 525 h zajęć teoretycznych i 160 h praktycznej nauki zawodu. Słuchacz otrzymuje legitymację szkolną uprawniającą do ustawowych zniżek. Wszelkie zaświadczenia wystawiamy bezpłatnie.

 

Szczegółowe cele kształcenia:

 

 

 • przygotowywanie kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp,
 • badanie przyczyny wypadków w pracy i sporządzanie wniosków o ich usunięcie,
 • prowadzenie rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • wstrzymywać pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
 • umiejętność oceny odsunięcia od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona,
 • ocenianie stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne
 • i biologiczne występujące w środowisku pracy;
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem
 • i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
 • współuczestniczenie w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 


 

 

                            Rachunkowość

 

To praktyczny kierunek dający wiele możliwości w przyszłym życiu zawodowym i gwarantujący epszą pozycję na ryncku pracy. Absolwenci tego kierunku mogą przystapić do państwowego egzaminu zawodowego:

K1 - prowadzenie rachunkowości (AU.36)
K2 - rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (AU.65)

 

Pozytywne zdanie egzaminów państwowych otwiera karierę na stanowisku samodzielnego księgowego. Pozwala samodzielnie prowadzić biuro rchunkowe i rozliczać osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze. Osoba pracująca w tym zawodzie jest odpowiedzialna za kompleksowe prowadzanie rachunkowości w firmie. W zakres jej obowiązków wchodzą takie czynności jak: stosowanie narzędzi rachunkowości finansowej, odpowiednia kontrola i kwalifikacja dowodów księgowych, rozliczanie pracowników i reprezentowanie klientów przed ZUS i US, prowadzenie spraw kadrowych, optymalizacja podatkowa, sporządzanie sprawozdań, tworzenie ewidencji i wypełnianie deklaracji podatkowych.

 

Posiadając pracownię rachunkowości zapewniamy nie tylko zajęcia teoretyczne, ale również praktyczne, co pozwali w przyszłości ubiegać się o dobrze płatne stanowiska w zawodzie, np. w instytucjach gospodarczych, finansowych czy w przedsiębiorstwach i kancelariach. W odróżnieniu od innych szkół oferujemy dodatkowe przedmioty jak np. rachunkowość zarządcza czy prawo podatkowe. Nasi uczniowie w całym toku kształcenia odbywają praktyki zawodowe co sprawia, że absolwent naszej szkoły ubiegając się o pracę posiada udokumentowane 2 lata pracy w księgowości. 

 

Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Obejmuje 700 h zajęć teoretycznych i 160 h praktycznej nauki zawodu. Słuchacz otrzymuje legitymację szkolną uprawniającą do ustawowych zniżek. Wszelkie zaświadczenia wystawiamy bezpłatnie. 

 

Szczegółowe cele kształcenia:

 

 • wykorzystanie wybranych programów komputerowych i kadrowo - płacowych
 • znajomość obsługi komputerowej księgi przychodów rozchodów, system finansowo - księgowy
 • inne systemy ekonomiczno - finansowe
 • redagowanie dokumentów dotyczących spraw osobowych, spraw związanych z transakcjami kupna - sprzedaży oraz innych spraw związanych z rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa, banku, urzędu skarbowego
 • wykorzystywanie zakładowego planu kont w ewidencji operacji gospodarczych
 • zinterpretowanie zapisów księgowych
 • sporządzanie podstawowych sprawozdań finansowych, bilansów, rachunów zysków i strat itp.
 • przeprowadzanie analiz ekonomicznych i dokonywanie oceny procesów gospodarczych
 • sprawne liczenie i szacowanie wyników obliczeń
 • przechowanie dokumentacji księgowej
 • prowadzenie rachunkowości
 • rozliczanie danin publicznych
 • rozliczanie wynagrodzeń
 • rozliczanie składek pobieranych przez ZUS

 


 

 

INFORMATYKA

 

 

Technik informatyk uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej:

 

 

  

 

I. (E12) Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.


II. (E13) Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internet i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.

 

III. (E14) Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

 

Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Obejmuje 700 godzin zajęć teoretycznych i aż 320 godzin praktycznej nauki zawodu. Słuchacz otrzymuje legitymację szkolną uprawniającą do ustawowych zniżek.

 

Szczegółowe cele kształcenia:

 •  montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych;
 •  projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami;
 •  projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych;
 •  tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami.