Administracja


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

 

ADMINISTRACJA

 

To nowa odsłona najbardziej popularnego kierunku

 

Ukończenie szkoły i złożenie aplikacji w urzędzie to nie wszystko! Dlatego, jako jedyna szkoła, wzbogaciliśmy Administrację o takie przedmioty jak prawo ubezpieczeń społecznych czy prawo podatkowe. Dzięki tej zmianie nasi abslwenci zwiększają swoje szanse na zdanie egzaminów rekrutacyjnych w ZUS-ie czy Skarbówce. Dodatkowo, ukończenie w naszej szkole Administracji umożliwia bezstresowe studiowanie przez pierwsze 2 lata na kierunkach prawo, administracja i pokrewnych.

 

Absolwenci tego kierunku mogą przystapić do państwowego egzaminu zawodowego:

 

K1 - Obsługa klienta w jednostkach administracji (AU.68) - zdawalność w naszej szkole w roku 2019 wyniosła 100%

 

W ciągu całego cyklu nauki zapoznamy Cię z:

 

- prawem cywilnym, prawem pracy i prawem administracyjnym,

- postępowaniem administracyjnym, egzekucyjnym i sądowo administracyjnym,

- podstawami prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

 

Posiadając pracownię administracji zapewniamy nie tylko zajęcia teoretyczne, ale także praktyczne, co pozwoli w przyszłości ubiegać się o dobrze płatne stanowiska w zawodzie np. w instytucjach gospodarczych, finansowych czy w przedsiębiorstwach i kancelariach. Absolwent tego kierunku to idealny kandydat do zajmowania stanowisk urzędniczych szczególnie w działach administracyjnych szeroko pojmowanego sektora publicznego i prywatnego. Nasi uczniowie w całym toku kształcenia odbywają praktyki zawodowe co sprawia, że jako absolwenci ubiegając się o pracę posiadają już 2 letnie doświadczenie zawodowe!

 

Dlaczego Administracja?

Administracja daje szerokie możliwości zawodowe począwszy od pracy w jednostkach samorządowych po reprezentowanie swoich mocodawców przed instytucjami i organami publicznymi. Nauczymy Cię swobodnie poruszać się po obowiązujących przepisach i je interpretować. Przygotujemy Cię do samodzielnego tworzenia pism, odwołań i sprzeciwów. Dzięki nauce w naszej szkole bez niespodzianek poprowadzisz swoje sprawy, własną firmę i odnajdziesz się na rynku pracy. Dodatkowe zajęcia z prawa podatkowego pozwolą Tobie zoptymalizować płacone podatki i uniknąć zgodnego z prawem płacenia niepotrzebnych danin.

 

Jak długo i na jakich zasadach?

Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Obejmuje 680 obowiązkowych godzin zajęć teoretycznych i aż 320 godzin praktycznej nauki zawodu. Słuchacz otrzymuje legitymację szkolną uprawniającą do ustawowych zniżek. Wystawiamy wszystkie stosowne zaświadczenia. Absolwenci tego kierunku mogą przystąpić do państwowego egzaminu zawodowego (AU.68) i dodatkowo otrzymać tytuł technika.

 

Szczegółowe cele kształcenia:

 • określanie rodzaju i zakresu jednostki organizacyjnej,
 • prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • scharakteryzowanie zadania wykonywanego przez poszczególne komórki organizacyjne,
 • opracowywanie projektów aktów administracyjnych,
 • scharakteryzowanie struktury zatrudnienia w jednostce,
 • zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganymi zasadami ekonomii,
 • obsługa podstawowych i specjalistycznych sprzetów biurowych,
 • sporządzanie różnego rodzaju pism z zastosowaniem technik komputerowych,
 • sporządzanie i wypełnianie formularzy,
 • rejestracja korespondencji,
 • redagowanie pism o charakterze informacyjnym i okolicznościowym,
 • odbieranie i przekazywanie informacji za pomocą urządzeń biurowych,
 • przygotowywanie pism do archiwizacji,
 • obsługa interesanta,
 • porozumiewanie się w języku obcym w sprawach zawodowych,