Praktyki Zawodowe


Zgodnie z podstawą programową Słuchacze kierunków policealnych oraz wybranych kierunków w Studium Zawodowym mają obowiązek odbycia praktycznej nauki zawodu w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej dla danego kierunku.

 

Słuchacze zobowiązani są do samodzielnego zorganizowania praktyk zawodowych w wybranym przez siebie miejscu, czasie i zakładzie pracy. Praktyki można odbywać również w okresie wakacyjnym. 

 

Istnieje możliwość, aby Szkoła zorganizowała Słuchaczowi możliwość odbycia praktyk zawodowych. W takich przypadkach Słuchacz zostaje skierowany do konkretnego zakładu pracy oraz ponosi koszt opłaty organizacji praktyk zawodowych oddzielnie za każdy semestr. 

 

Tylko w przypadkach określonych przepisami oświatowymi Dyrektor Szkoły może zwolnić Słuchacza z odbycia praktyk zawodowych. 

 

Praktyki dla kierunku Technik Administracji

 

Praktyki zawodowe Słuchacz odbywa na II i III semestrze.

Łączny wymiar praktycznej nauki zawodu obejmuje 320h, po 160h (4 tygodnie) na każdy semestr.

Praktyki zawodowe mogą odbywać się w instytucjach publicznych oraz instytucjach i podmiotach związanych z szeroko pojętą administracją publiczną a zwłaszcza w tych podmiotach, które pracują w oparciu o przepisy k.p.a. m.in.: Urzędach ich komórkach wydziałach i delegaturach, Sądach, Bankach, ZUS, US, Urzędach Celnych, Kancelariach Komorniczych, Policji, Wojsku itp. 

 

 

Praktyki dla Studium Zawodowego

 

Wymiar godzin praktyk zawodowych oraz miejsca ich odbywania ustala się na odrębnych zasadach zgodnie z przyjętą podstawą programową. Pozostałe zasady organizacyjne stosuje się jak w szkole policealnej.

 

 

 

Organizacja praktyk

 

1. Do końca grudnia Dyrektor Szkoły wyznaczy opiekuna praktyk zawodowych. 

2. Jeśli Słuchacz postanawia odbyć praktyki w wybranym przez siebie zakładzie pracy do 15 stycznia składa Dyrektorowi Szkoły podanie o indywidualną organizację praktyki zawodowej (IOP).

3. Do podania załącza się zgodę kierownika zakładu pracy na przyjęcie praktykanta wraz z zobowiązaniem kierownika zakładu pracy do organizacji i przeprowadzenia praktyki zawodowej zgodnie ze szkolnym regulaminem praktyki zawodowej. 

4. Jeśli Słuchacz nie złoży podania o IOP, wówczas Szkoła skieruje go na praktyki zawodowe do zakładu, z którym ma podpisaną umowę. 

5. Po odbyciu praktyki zawodowej Słuchacz składa w sekretariacie szkoły dzienniczek praktyk wraz z oceną wystawioną przez Opiekuna.

6. Szczegółowe zasady organizacji, odbycia i zaliczenia praktyk zawodowych określa regulamin praktyk.

[pobierz] 0.1 MB Podanie o praktyki

Podanie do Dyrektora Szkoły o indywidualną organizację praktyk zawodowych

[pobierz] 0.1 MB Regulamin praktyk zawodowych

Regulamin określający zasady organizacji, odbycia i zaliczenia praktyk zawodowych

 


 

Zwolnienie z praktyk zawodowych

 

Dyrektor może zwolnić słuchacza z obycia praktyki zawodowej w całości lub części (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 

1. Dyrektor szkoły dla dorosłych:
1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza - w zawodzie, w którym się kształci,
b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu;
2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza - w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci,
b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,
c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci;
2. W szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu wyłącznie w zakresie praktyk zawodowych, jeżeli przedłoży on zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b lub c.
3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, przedkłada się dyrektorowi szkoły w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.
4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić po ustaleniu przez dyrektora szkoły wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu.
5. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu wynikającą z programu nauczania dla danego zawodu.

Dzienniczek Praktyk  (DP)

 

Każdy Słuchacz ma obowiązek posiadania i prowadzenia dzienniczka praktyk. Nadzór nad poprawnością wpisów oraz przebiegu praktyk pełni opiekun praktyk zawodowych oraz kierownik zakładu pracy, w którym Słuchacz pobiera naukę. 

 

Szczegółowych informacji nt. prowadzenia i rozliczania DP udzielają przydzieli opiekunowie praktyk.