Przewodnik po szkole


Przewodnik po Szkole LUPUS w Poznaniu
dla Nauczyciela

 

 

INFORMACJE OGÓLNE


1. Szkoła LUPUS jest Szkołą kształcąca osoby dorosłe co z Twojej strony wymaga zupełnie innego podejścia niż to, do którego przywykłeś pracując w szkołach dziennych.

 

Uczniowie płacą za naukę! Oczekują nie tylko tego, aby zajęcia się odbywały, ale również rzetelnie omówionego materiału. Pamiętaj o tym.


2. Twoje zajęcia planujemy na długo przed rozpoczęciem roku szkolnego, dlatego staraj się ich nie odwoływać, nie przekładać i nie skracać, gdyż to utrudnia późniejszą pracę nie tylko Tobie. Jeśli jednak musisz zmienić termin zajęć, skontaktuj się z Działem Planowania.


3. ROZPOCZYNAJ ZAJĘCIA O WYZNACZONEJ GODZINIE. Zaplanuj swój przyjazd na tyle wcześnie, abyś w godzinach przewidzianych na prowadzenie zajęć nie musiał zajmować się innymi czynnościami jak śniadanie, przygotowywanie materiałów czy uzupełnianie dziennika.


4. Do Twojej dyspozycji w Szkole jest: sala multimedialna, rzutnik i komputer. Możesz także korzystać z ksero oraz dokonywać wydruków. Jeśli planujesz ksero większej partii materiałów, wyślij nam to kilka dni wcześniej na e-maila sekretariat.lupus@gmail.com a przed zajęciami druki będą już na Ciebie czekać.


5. Po każdych zajęciach PAMIĘTAJ O UZUPEŁNIENIU TEMATÓW LEKCYJNYCH w dzienniku lekcyjnym oraz PODPISANIU LISTY OBECNOŚCI. To na tej podstawie dział księgowości nalicza Twoje wynagrodzenie.


6. Pamiętaj, że nie jesteś jedynym pracownikiem Szkoły dlatego, jeśli planujesz coś zmienić, zmodyfikować, zrobić coś ekstra lub coś, czego nie przewiduje Twój standardowy rozkład zajęć, daj nam o tym znać odpowiednio wcześnie, abyśmy mieli czas przygotować to dla Ciebie i zdążyli zawiadomić o zmianach innych Nauczycieli i Uczniów.

 

PRZED ZAJĘCIAMI


1. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów mieszczącej się na os. Jagiellońskim 128 w Poznaniu.


2. Zanim przyjedziesz na zajęcia sprawdź na stronie Szkoły www.szkolylupus.pl czy coś nie uległo zmianie. Bieżące sprawy (odwołane lekcje, zmiana sal itp.) znajdziesz w zakładce Komunikaty. Informacje dotyczące nauczycieli (np. termin Rady Pedagogicznej czy komunikaty Dyrektora) w zakładce Strefa Nauczyciela.


3. Samochód możesz zaparkować na bezpłatnym parkingu Szkoły (plac przed budynkiem dydaktycznym). W przypadku braku miejsc parkingowych możesz skorzystać także z bezpłatnego parkingu przed Szkołą.


4. Klucz do sali odbierz z Portierni (parter przy wejściu do budynku), PODPISZ TAKŻE LISTĘ OBECNOŚCI, a po zajęciach zwróć klucz.


5. Dzienniki lekcyjne odbierz w sekretariacie. Obecność sprawdź na początku każdych zajęć. PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ ZWRÓĆ DZIENNIK I LISTĘ OBECNOŚCI DO SEKRETARIATU.


6. Większość sal wyposażona jest w projektor i komputer. Zapytaj w Portierni, czy w Twojej sali znajdują się potrzebne Tobie do pracy urządzenia, jeśli zostanie Tobie udostępniona inna sala.


7. W razie awarii sprzętu dodatkowy komputer i projektor możesz pobrać z Sekretariatu.


8. Przydział sal jest z góry zaplanowany i zależny od ilości Uczniów. Jeśli planujesz zwiększenie grupy powyżej 30 osób (łączenie klas, itp.) poproś o udostępnienie sali multimedialnej.


9. Zostaw w Sekretariacie swój e-mail. Umieścimy go na stronie Szkoły, aby Uczniowie mogli się z Tobą swobodnie kontaktować – prosimy o sprawdzanie poczty co najmniej raz w tygodniu.


10. Wszystkie informacje oraz materiały dla Uczniów, ciekawostki, filmiki, komiksy i TEDy – wysyłaj na konto Szkoły sekretariat.lupus@gmail.com nasz Zespół umieści je za Ciebie w Strefie Ucznia – w ten sposób umożliwisz nadrobienie zaległości tym, którzy nie mogli pojawić się na Twoich zajęciach.


11. Jeśli do przeprowadzenia zajęć potrzebujesz czegoś dodatkowego, poinformuj nas o tym przynajmniej na tydzień przed planowanymi zajęciami – sekretariat.lupus@gmail.com


12. W sytuacjach kryzysowych możesz kontaktować się z władzami Szkoły – generalny.lupus@gmail.com


13. Zarezerwuj sobie jedną dodatkową godzinę w semestrze na konsultacje. Możesz to zrobić w dniu zjazdu, kiedy będziesz uzupełniać szkolną dokumentację. Twoja obecność na dyżurze jest bardzo ważna, szczególnie dla Uczniów wznawiających naukę, odrabiających zaległości i uczących się w trybie indywidualnym. Dyżur trwa 45 minut, jest to Twój czas dla Ucznia. Uczeń może się pojawić nawet pod koniec dyżuru.

 

 

PIERWSZE ZAJĘCIA Z KLASĄ / GRUPĄ


1. Sprawdź obecność udostępniając Uczniom do podpisu listę obecności lub dziennik.


2. Przedstaw się – powiedz kilka słów o sobie, swoim doświadczeniu, ciekawostkach, którymi chciałbyś się podzielić.


3. Omów cel i przedmiotowe efekty kształcenia zawarte w Programie Nauczania (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które Uczeń osiągnie po zajęciach). Zapoznaj swoich Uczniów ze Statutem Szkoły, Zasadami BHP, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i sposobem ochrony ich danych osobowych. 


4. Ustal z Uczniami jasne zasady uzyskiwania ocen cząstkowych (obecność, aktywność, pytania, testy, quizy – muszą być zgodne z wymogami edukacyjnymi określonymi przez MEN) oraz zaliczenia przedmiotu. Jeśli to możliwe – ustal termin egzaminu semestralnego na pierwszych zajęciach.


5. Wyznacz sposób odrobienia nieobecności, np. praca pisemna, prezentacja itp..


6. W Sekretariacie znajduje się box z nazwą Twojego przedmiotu. Poinformuj Uczniów, że mają Tobie w nim zostawiać swoje prace zaliczeniowe, egzaminacyjne itp.. W ten sposób odbierasz wszystko w jednym miejscu.


7. Poinformuj Uczniów, że terminy Twoich konsultacji dostępne są na stronie internetowej Szkoły.


8. Jeśli skończyłeś zajęcia zwróć do Portierni klucz a dziennik lekcyjny do Sekretariatu.

 


KOLEJNE ZAJĘCIA


1. Sprawdź obecność. Nieusprawiedliwiona nieobecność w ponad 50% zajęć obowiązkowych stanowi podstawę do odmowy udzielenia zaliczenia.


2. Pracując z Uczniami możesz korzystać z rzutnika, komputerów, flipcharta, kolorowych mazaków, karteczek post-in, głośników – są dostępne w Sekretariacie.


3. Bądź mentorem – podsuwaj Uczniom propozycje rozwiązania ich problemów zawodowych, metody, narzędzia i sposoby rozstrzygania wyzwań.


4. Jeśli skończyłeś zajęcia zwróć do Portierni klucz a dziennik lekcyjny do Sekretariatu.


5. Jeśli na zajęciach powstały materiały, które chcesz wykorzystać z Uczniami na kolejnym spotkaniu, zostaw je w Sekretariacie. Możesz korzystać także z materiałów dostępnych w Sekretariacie (książki itp.).

 

 

PRZERWA


1. NIE RÓB NIEPOTRZEBNYCH PRZERW. Nieuzasadnione skracanie zajęć może być odebrane jako brak Twojego profesjonalizmu i kompetencji. Pamiętaj też, że Uczniowie płacą za zajęcia, które prowadzisz a Szkoła płaci Tobie za ich przeprowadzenie.


2. NIE KAŻ NIKOMU NA SIEBIE CZEKAĆ. Wróć z przerwy na tyle wcześnie, aby punktualnie rozpocząć kolejne zajęcia.


3. Jeśli łączysz 2 lekcje w jeden blok trwający 90 min., sprawdź najpierw czy nie uniemożliwisz w ten sposób prowadzenie zajęć innym nauczycielom. Pamiętaj też, aby w takim przypadku zaplanować dłuższą przerwę.

 


EGZAMINY SEMESTRALNE


1. Uczniowie mają obowiązek zdania egzaminu ustnego i pisemnego.


2. Termin egzaminu należy ustalić w Sekretariacie nie później niż 1 miesiąc przed zakończeniem semestru a Uczniowie muszą być o nim powiadomieniu przynajmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.


3. NIE PRZEPROWADZAJ EGZAMINU/ZALICZENIA NA OSTATNIEJ LEKCJI. Jest to niezgodne z przepisami MEN.


4. Przed egzaminem pobierz z Sekretariatu PROTOKÓŁ egzaminacyjny i LISTĘ OBECNOŚCI na egzaminach.


5. Przed przeprowadzeniem egzaminu zweryfikuj tożsamość Ucznia i zaznacz jego obecność na liście pobranej wcześniej z Sekretariatu.


6. Ocenę wpisz do protokołu, dziennika i indeksu (jeśli został wydany).


7. Po KAŻDYM zakończonym egzaminie protokół przekaż do Sekretariatu. PROTOKÓŁ TO BARDZO WAŻNY DOKUMENT, NIE ZGUB GO!


8. Po sesji złóż w Sekretariacie prace egzaminacyjne, na podstawie których Uczniowie zdali egzaminy.

 

 

PRZEBIEG EGZAMINU


1. Zadbaj o jakość przebiegu egzaminu. Nie pozwalaj na rozmowy i ściąganie.


2. Odzież wierzchnią Uczniowie zostawiają w szatni lub na wskazanej przez Nauczyciela ławce.


3. Jeśli to możliwe rozsadź Uczniów co drugie miejsce i drugi rząd.


3. Stosuj podziały na grupy przy przygotowaniu pytań.


4. Stosuj zasadę „czystej ławki” – na stole mogą być tylko przybory do pisania.


5. Smartfony, tablety, słuchawki i inne urządzenia elektroniczne MUSZĄ BYĆ SCHOWANE.

 

 

ROZLICZENIE SEMESTRU / ROKU SZKOLNEGO

 

1. Prawidłowe rozliczenie semestru / roku szkolnego stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia.

 

2. W szkole LUPUS obowiązują te same zasady i obowiązki, jakie realizujesz w szkole publicznej. Nie powinienneś więc być zaskoczony. 

 

3. Rozlicz dziennik: poza ocenami i tematami zajęć pamiętaj o wpisie daty egzaminu oraz inf., pod tematami zajęć, że zrealizowałeś program nauczania zgodnie z wymogami dydatkycznymi oraz poinformowałeś swoich Uczniów o wyniku egzaminu i ocenie końcowej. 

 

4. Oprócz końcowych ocen w dzienniku musisz je przenieść także na protokół egzaminacyjny oraz arkusz ocen Ucznia. Jeśli Uczeń posiada indeks, ocenę wpisujesz także do indeksu. 

 

5. Zostaw nam swój telefon - będziemy mogli poinformować Ciebie o czekających do podpisania dokumentach kadrowych. 

 

6. Zdaj klucz do szafki w dniu wygaśnięcia umowy lub na koniec roku szkolnego (w ostatnim dniu czerwcowych zajęć)

 

 

 

I NA KONIEC .... 

 

Doskonale wiemy, że wiesz o tym wszystkim jednak doświadczenie pokazuje nam, że w każdym semestrze borykamy się z tymi samymi niedopatrzeniami i mimo, że większość z Was wykonuje te obowiązki niemal każdego dnia w szkołach dziennych, to jakoś ulatują one Wam w szkole weekendowej ;)