Liceum


 

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

 

 LO 3 lata (po ZSZ) lub 4 lata (po SP lub GIMN.)

 

Pierwszy nabór rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 31 sierpnia.

 

Drugi nabór* rozpoczyna się 1 września i trwa do 15 października.

 

Poza powyższymi terminami możliwe jest przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego. Rekrutacji w trakcie roku szkolnego dokonuje są w drodze indywidualnych ustaleń z dyrektorem szkoły w zależności od sytuacji ucznia.

 

  

Zgłoszenia dokonuje się:

  • osobiście w siedzibie szkoły,
  • w wyznaczonym miejscu umawiając wizytę z przedstawicielem szkoły,
  • drogą elektroniczną na nasz adres e-mail: rekrutacja.lupus@gmail.com     

   (dokonujesz zgłoszenia imiennego, zaś na dostarczenie dokumentów masz 30 dni).

 

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

  • złożenie wypełnionego podania o przyjęcie do szkoły (wniosek w zakładce do pobrania),
  • dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły: podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (oryginał),
  • 2 zdjęcia (1 zdjęcie jeśli uczeń rezygnuje z posiadania legitymacji),
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  • okazanie dowodu osobistego (do wglądu),
  • podpisanie umowy.

  

W celu uzyskania dodatkowych informacji

prosimy o kontakt  z  sekretariatem szkoły.

 

*o ogłoszeniu drugiego naboru decydują wolne miejsca.