Liceum


 

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

 

 LO 3 lata (po ZSZ) lub 4 lata (po SP lub GIMN.)

 

Pierwszy nabór rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 31 sierpnia.

 

Drugi nabór rozpoczyna się 1 września i trwa do 15 października.

                         (o ogłoszeniu drugiego naboru decydują wolne miejsca)

 

 

Nabór do klasy 2, 3 i 4 trwa cały rok.

 

  

Zgłoszenia dokonuje się:

  • osobiście w siedzibie szkoły
  • drogą elektroniczną na nasz adres e-mail: rekrutacja.lupus@gmail.com     

         (dokonujesz zgłoszenia imiennego, zaś na dostarczenie dokumentów masz 30 dni)

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

  • ukończenie 18 lat najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć lekcyjnych lub ukończenie 16 lat za zgodą opiekunów prawnych.
  • złożenie wypełnionego podania o przyjęcie do szkoły (wniosek w zakładce do pobrania),
  • dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły: podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (oryginał),
  • 2 zdjęcia (1 zdjęcie jeśli uczeń rezygnuje z posiadania legitymacji)
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 50zł 
  • opłacenie czesnego (czesne wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca)
  • okazanie dowodu osobistego (do wglądu)
  • podpisanie umowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

  

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt  z  sekretariatem szkoły.