StudiumZasady rekrutacji do Studium 

 

 

Pierwszy nabór rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 31 sierpnia.

 

Drugi nabór* rozpoczyna się 1 września i trwa do 15 października.

 

Poza powyższymi terminami możliwe jest przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego. Rekrutacji w trakcie roku szkolnego dokonuje są w drodze indywidualnych ustaleń z dyrektorem szkoły w zależności od sytuacji ucznia.

 

 

Zgłoszenia dokonuje się:

  • osobiście w siedzibie szkoły
  • drogą elektroniczną na nasz adres e-mail: rekrutacja.lupus@gmail.com 

      (dokonujesz zgłoszenia imiennego, zaś na dostarczenie dokumentów masz 30 dni)

 

Warunkiem przyjęcia do studium jest:

  • złożenie wypełnionego podania o przyjęcie do studium (wniosek w zakładce do pobrania),
  • w zależności od kierunku świadectwo ukończenia szkoły średniej lub zawodowej (oryginał),
  • 3 zdjęcia (1 jeśli słuchacz rezygnuje z posiadania legitymacji i indeksu)
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 
  • opłacenie czesnego (czesne wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca)
  • okazanie dowodu osobistego (do wglądu)
  • podpisanie umowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.