StudiumZasady rekrutacji do Studium 

 

Nabór prowadzony jest w systemie całorocznym. 

 

O przyjęciu decydują wolne miejsca. Warunkiem utworzenia kierunku jest zebranie odpowiedniej liczebnie grupy.

 

Zajęcie prowadzone są od września do czerwca. 

 

 

 

Zgłoszenia dokonuje się:

  • osobiście w siedzibie szkoły
  • drogą elektroniczną na nasz adres e-mail: rekrutacja.lupus@gmail.com
  • (dokonujesz zgłoszenia imiennego, zaś na dostarczenie dokumentów masz 30 dni)

 

Warunkiem przyjęcia do studium jest:

  • złożenie wypełnionego podania o przyjęcie do studium (wniosek w zakładce do pobrania),
  • w zależności od kierunku świadectwo ukończenia szkoły średniej lub zawodowej (oryginał),
  • 3 zdjęcia (1 jeśli słuchacz rezygnuje z posiadania legitymacji i indeksu)
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (o ile jest pobierana)
  • opłacenie czesnego (czesne wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca)
  • okazanie dowodu osobistego (do wglądu)
  • podpisanie umowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.