Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP)

 

Zawód Inspektora BHP nie jest zawodem przypadkowym a droga do uzyskania uprawnień pozwalających podjąć pracę na tym samodzielnym stanowisku jest długa i z pewnością nie należy do łatwych. Ci, którzy wytrwale poświęcą się nauce i przejdą wymagany przepisami staż pracy, mogą liczyć na relatywnie dobre zarobki oraz pracę cieszącą się uznaniem i zaufaniem społecznym.

 

Absolwenci tego kierunku mogą przystąpić do państwowego egzaminu zawodowego:

 

K1 - Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (MS.12.).

 

 

Wybierając ten kierunek w kształceniu państwowym przygotujemy Cię do uzyskania uprawnień na stanowisku:

 

• Inspektora ds. BHP
• Starszego Inspektora ds. BHP

 

POLECAMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ALTERNATYWNĄ OFERTĄ TEGO KIERUNKU

 

Inspektor ds. BHP jest osobą wspierającą nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych działów w firmie. Do jego zadań należy ścisła współpraca głównie z Specjalistami BHP oraz zarządem firmy. Osoba powołana na to stanowisko współdziała przy sporządzaniu bieżącej i okresowej analizy systemu BHP w skali zakładu pracy i w kontekście miejsca pracy. Bierze udział w sporządzaniu sprawozdań i protokołów pokontrolnych, a także opinii dotyczących spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Dbając o bezpieczeństwo w zakładzie pracy, dobiera odpowiednie środki ochrony dla pracowników na konkretnych stanowiskach pracy oraz nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp w instytucjach wszelkiego rodzaju. W ramach swoich obowiązków identyfikuje i ocenia zagrożenia występujące podczas procesu pracy zalecając jej organizację w taki sposób, aby zapewnić jej bezpieczeństwo i higienę. Współpracuje ze służbami pracowniczymi danego zakładu pracy w zakresie obowiązków wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Swoje zadania najczęściej wykonuje z ramienia organów publicznych – wówczas przyjmuje rolę urzędnika państwowego. Pracodawcy, zatrudniający powyżej 100 osób mają obowiązek zatrudnienia tzw. BHP'owca. W mniejszych zakładach, rolę Inspektora BHP może pełnić pracodawca, jednak w praktyce rzadko kiedy pracodawcy zajmują się zadaniami z zakresu BHP osobiście. Dlatego każda duża firma powołuje Społecznego Inspektora BHP.

 

 

Mniejsze firmy najczęściej współpracują ze specjalistami BHP, którzy prowadzą swoją własną działalność gospodarczą zajmującą się szkoleniami BHP oraz zaopatrywaniem zakładów pracy w środki ochrony osobistej. Możliwości zawodowe są zatem nieograniczone.

 

 

Dodatkowo od 2013 roku w służbie bhp mogą być zatrudnione osoby, które posiadają stosowne uprawnienia bez konieczności kończenia studiów. Istotnym jest doświadczenie zawodowe, które w przeciwieństwie do wielu zawodów otwiera ścieżkę kariery zawodowej.

 

 

Możliwości po ukończeniu tego kierunku:

 

• Konsultant BHP,
• Społeczny (zakładowy) Inspektor BHP.
• Inspektor BHP z ramienia instytucji publicznych.
• Prowadzenie własnej działalności w obszarze BHP.

 

Ścieżka kariery zawodowej:

 

• Inspektor BHP
• Starszy Inspektor BHP
• Specjalista ds. BHP
• Główny spec. ds. BHP

 

  

  

Nauka kończy się państwowym egzaminem zawodowym.

W przypadku braku uzyskania pozytywnej oceny absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły na kierunku BHP.

W przypadku zdania egzaminu państwowego absolwent otrzymuje tytuł zawodowy technik BHP.

 

Do uzyskania uprawnień zawodowych niezbędny jest tytuł technika!

 

Ukończenie kierunku uwarunkowane jest od zaliczenia praktyk zawodowych.

 

 

Tryb nauki  czesne semestralne
Stacjonarny 1500
Hybrydowy 1500

 

 Szukasz innego trybu nauczania? Rozważ ten kierunek w ramach studium.