BHP


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP)

 

Każda firma, która zatrudnia więcej niż stu pracowników, zobowiązana jest do zatrudnienia specjalisty odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pracy (Społecznego Inspektora BHP). Mniejsze firmy najczęściej współpracują ze specjalistami BHP, którzy prowadzą swoją własną działalność gospodarczą. Od 2013 roku w służbie bhp mogą być zatrudnione osoby, które posiadają stosowne uprawnienia bez konieczności kończenia studiów. Możliwości po ukońćzeniu tego kierunku: 

 

  • Konsultant BHP,
  • Społeczny (zakładowy) Inspektor BHP
  • Prowadzenie własnej działalności w obszarze BHP np. sklep, firma konsultingowa itp. 

 

Do zadań społecznego Inspektora BHP należy ścisła współpraca z Inspektorami BHP oraz zarządem firmy. Osoba powołana na to stanowisko współdziała przy sporządzaniu bieżącej i okresowej analizy systemu bhp w skali zakładu pracy i w kontekście miejsca pracy. Sporządza również sprawozdania i protokoły pokontrolne, a także opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocenia skutki ekonomiczne zagrożeń, chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy. Dbając o bezpieczeństwo w zakładzie pracy, dobiera odpowiednie środki ochrony dla pracowników na konkretnych stanowiskach pracy oraz nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp w instytucjach wszelkiego rodzaju. W ramach swoich obowiązków identyfikuje i ocenia zagrożenia występujące podczas procesu pracy organizując ją w taki sposób, aby zapewnić jej bezpieczeństwo i higienę, a także wypracowuje i implementuje metody ochrony pracowników przed zagrożeniami występującymi w danej pracy. Ustala przyczyny i okoliczności wypadków, współpracuje ze służbami pracowniczymi danego zakładu pracy w zakresie obowiązków wynikających z bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 

PO SZKOLE ŚREDNIEJ
PO SZKOLE ŚREDNIEJ

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie specjalista ds. BHP, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium.

 

Ukończenie kierunku uwarunkowane jest od zaliczenia praktyk zawodowych.

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne
on-line 250
stacjonarny 300
hybrydowy 300
ITN 400
VIP 500

 

 Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.