Prawo rodzinne i opiekuńcze


 

Kiedy konkurencja kopiuje nasze kolejne pomysły nazywając je nowością realizowaną tylko u siebie my startujemy z kolejnym autorskim projektem.

KIERUNEK STWORZONY PRZEZ SZKOŁĘ LUPUS 

 

 

Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

 Prawo Rodzinne i Opiekuńcze  

 

To kierunek utworzony z myślą o osobach, których obszarem zainteresowania są materialne i niematerialne regulacje prawne kształtujące stosunki rodzinne. Poza niekwestionowanym prymatem małżeństwa, kierunek ten poświęcony jest również kwestiom dotyczącym stosunków między rodzicami i dziećmi oraz dalszymi zstępnymi i wstępnymi.


Prawo rodzinne i opiekuńcze to wyodrębniony dział prawa cywilnego, którego regulacje obejmują jeszcze przed urodzeniem każdego z nas a w miarę podejmowania kolejnych życiowych decyzji, jak zawarcie małżeństwa czy spłodzenie dziecka, będą one nakładały na nas kolejne obowiązki.

 

W ramach realizacji kierunku omówimy skutki prawne zawarcia związku małżeńskiego, obowiązki wynikające z założenia rodziny czy obowiązki rodzicielskie. Obok tych fundamentalnych zagadnień z pewnością omówimy sytuację prawną związków nieformalnych oraz przypadki związane z adopcją, kuratelą, pieczą zastępczą czy przysposobieniem.

 

Prawo rodzinne zajmuje się także ludzkimi dramatami, do których z pewnością należy rozpad rodziny. Zakończenie jednego etapu najczęściej oznacza początek drugiego. Rozwód najczęściej pociąga za sobą skutki prawne związane z podziałem majątku, ustanowieniem opieki nad dzieckiem czy obowiązku alimentacyjnego. W ramach tego bloku dydaktycznego zapoznamy naszych Słuchaczy m.in. z możliwościami uzyskania rozwodu, dochodzenia alimentów oraz ideą intercyzy. Większość zaganień, jak chociażby problematyka alimentacjna, omówiona będzie wielotorowo. Oznacza to, że oprócz obowiązku łożenia alimentów na dziecko, powiemy o obowiązku alimentacyjnym dzieci wobec rodziców czy wobec byłego małżonka. 


Odrębnymi dramatami rodzinnymi pozostają kwestie związane z chorobą bliskiej osoby. Podczas zajęć powiemy, jak wyglądają procedury medyczne np. w przypadku transplantacji czy przeprowadzania operacji ratujących życie oraz do czego służy instytucja ubezwłasnowolnienia.

 

Dla naszych Słuchaczy przygotowaliśmy 130 godzin zajęć specjalistycznych prowadzonych przez prawników, biegłych sądowych i psychologów.

 

 

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły na kierunku Prawo Rodzine i Opiekuńcze.

 

Drugim wariantem jest zdanie egzaminu wewnętrznego i złożenie pracy dyplomowej. Po jej obronie absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studium specjalista ds. prawa rodzinnego i opiekuńczego

 

 

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne
on-line 400
stacjonarny 400 
hybrydowy 400 
   

 

 

 Warunkiem utworzenia lub kontynuowania kierunku

jest zebranie grupy min. 5 osób.

 

Prowadzisz fundację lub stowarzyszenie? Zapytaj o specjalną ofertę.