Resocjalizacja


 

Kiedy konkurencja kopiuje nasze kolejne pomysły nazywając je nowością realizowaną tylko u siebie my startujemy z kolejnym autorskim projektem.

KIERUNEK STWORZONY PRZEZ SZKOŁĘ LUPUS

 

 

Specjalista resocjalizacji

 

To kierunek dla osób, których przedmiotem zainteresowania jest poznawanie szeroko pojmowanych patologii społecznych. Przenikanie do środowisk przestępczych, osób znajdujących się w kryzysie bezdomności, zmagających się z problemami alkoholowymi czy narkomanią. To także praca z osobami obciążonymi chorobami psychicznymi oraz ofiarami przestępstw i wykorzystywań. 

 

Specjalista resocjalizacji wykorzystuje swoją wiedzę w przeciwdziałaniu przestępczości oraz świadczy pomoc osobom, które potrzebują właściwego ukierunkowania i pokierowania, aby wrócić do funkcjonowania w społeczeństwie. Nierzadko jest to praca od podstaw z osobami, które nigdy nie aktywizowały się społecznie.

 

Głównym miejscem pracy dla specjalisty resocjalizacji są zakłady karne, zakłady poprawcze, areszty śledcze, schroniska czy ośrodki wychowawcze. Dlatego kierunek ten wymaga posiadania wyjątkowych predyspozycji, zdolności komunikatywnych i odporności na stres.

 

 

Żródło zdjęcia: https://mamineskarby.pl/patostreamerzy/
Żródło zdjęcia: https://mamineskarby.pl/patostreamerzy/

Odrębnym zagadnieniem jest problematyka resocjalizacji najmłodszych. W obecnych czasach to również praca z dziećmi i młodzieżą, która zmaga się z coraz cięższymi problemami od wykorzystywań seksualnych po próby samobójcze. Dlatego w naszym programie nauczania podzieliliśmy zajęcia dotyczące resocjalizacji nieletnich i resocjalizacji dorosłych. 

 

Nie można jednak zapominać, że patologie to nie tylko powszechna przestępczość czy uzależnienia. To także patologie życia publicznego, zachowania sprzyjające korupcji, przemoc domowa czy wywieranie wpływu na innych np. za pomocą manipulacji środkami przekazu medialnego. Nasz program przewiduje panele dyskusyjne również z tych dziedzin.  

Podczas 4 semestrów nauczania zrealizujemy aż 19 przedmiotów w nauczaniu teoretycznym i praktycznym, na które przeznaczamy 340 godzin.

 

Wybrane przedmioty na tym kierunku:

 

 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Psychologia społeczna
 • Konstruowanie programów edukacyjno -
 wychowawczych
 • Psychologia i socjologia przestępczości
 • Metody pracy socjalnej i terapeutycznej
 • Praca z grupami ryzyka społecznego
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i konfliktami społecznymi
 • Resocjalizacja osób dorosłych
 • Resocjalizacja nieletnich
 • Profilaktyka społeczna 

 

Ukończenie szkoły daje możliwość zatrudnienia na stanowiskach pomocnika lub asystenta w następujących podmiotach:

 

 • placówki penitencjarne, ośrodki pomocy postpenitencjarnej, zakłady poprawcze;
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne;
 • placówki socjalizacyjne;
 • stowarzyszenia na rzecz młodzieży, stowarzyszenia zajmujące się profilaktyką i promocją zdrowia, organizacje non-profit;
 • świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
 • ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki kuratorskie, centra doradztwa zawodowego;
 • ośrodki wsparcia dziennego, domy pomocy społecznej, ośrodki leczenia uzależnień;
 • placówki edukacyjne i placówki wychowania pozaszkolnego.

 

 

Po szkole średniej
Po szkole średniej

Nauka kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym absolwent otrzyma świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie specjalista resocjalizacji, zaś po złożeniu pracy dyplomowej dyplom ukończenia studium.

 

 

 

 

Tryb nauki czesne miesięczne
on-line 400
stacjonarny 400
hybrydowy 400
ITN 400
VIP 1000 

 

Warunkiem utworzenia lub kontynuowania kierunku jest zebranie grupy min. 5 osób.

 

Prowadzisz firmę? Zapytaj o specjalną ofertę dla firm i pracodawców.