Rachunkowość


Kształcenie dyplomowe (studium)

Rachunkowość

 

To praktyczny kierunek dający wiele możliwości w przyszłym życiu zawodowym i gwarantujący lepszą pozycję na rynku pracy. Absolwenci tego kierunku otrzymują pełną wiedzę na temat usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i są w pełni przygotowani do uzyskania certyfikatu kesięgowego i prowadzenia własnego biura rachunkowego. 

 

 

Jako jedyna szkoła przygotowujemy do nabycia uprawnień księgowych

 

Egzaminy zawodowe organizowane przez OKE nie dają żadnych uprawnień  

 

Zasady uzyskiwania certyfikatu księgowego określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. Nr 120, poz. 1022 z późn.zm.). Zgodnie z Ustawą osoba ze średnim wykształceniem nie ma możliwości uzyskania certyfikatu księgowego bez zdawania egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Finansów.

  

Pozytywne zdanie egzaminu pańśtwowego organizowanego przez Ministerstwo Finansów otwiera karierę na stanowisku samodzielnego księgowego. Pozwala prowadzić biuro rchunkowe i rozliczać osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze. Osoba pracująca w tym zawodzie jest odpowiedzialna za kompleksowe prowadzanie rachunkowości w firmie. W zakres jej obowiązków wchodzą takie czynności jak: stosowanie narzędzi rachunkowości finansowej, odpowiednia kontrola i kwalifikacja dowodów księgowych, rozliczanie pracowników i reprezentowanie klientów przed ZUS i US, prowadzenie spraw kadrowych, optymalizacja podatkowa, sporządzanie sprawozdań, tworzenie ewidencji i wypełnianie deklaracji podatkowych.

 

Posiadając pracownię rachunkowości zapewniamy nie tylko zajęcia teoretyczne, ale również praktyczne, co pozwoli naszym Absolwentom w przyszłości ubiegać się o dobrze płatne stanowiska w zawodzie, np. w instytucjach gospodarczych, finansowych czy w przedsiębiorstwach. W odróżnieniu od innych szkół przygotowujemy naszych uczniów do egzaminów ministerialnych oraz oferujemy dodatkowe przedmioty jak np. rachunkowość zarządcza czy prawo podatkowe. Nasi uczniowie w całym toku kształcenia odbywają praktyki zawodowe co sprawia, że absolwent naszej szkoły ubiegając się o pracę posiada udokumentowane 2 lata pracy w księgowości.

 

Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Obejmuje 700 h zajęć teoretycznych i 160 h praktycznej nauki zawodu. Słuchacz otrzymuje legitymację szkolną uprawniającą do ustawowych zniżek.

 

Szczegółowe cele kształcenia:

 • wyposażenie ucznia w wiedzę i narzędzia umożliwiające podejście do ministerialnego egzaminu na samodzielnego księgowego,
 • realizacja programu nauczania opartego na praktycznej nauce zawodu,
 • wykorzystanie wybranych programów komputerowych i kadrowo - płacowych,
 • znajomość obsługi rachunkowej na podstawie księgi przychodów i rozchodów,
 • znajomość obsługi rachunkowej na kontach księgowych (pełna księgowość),
 • zapoznanie ucznia z instrumentami ekonomiczno - finansowymi,
 • redagowanie dokumentów dotyczących spraw osobowych, spraw związanych z transakcjami kupna - sprzedaży oraz innych spraw związanych z rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa, banku, urzędu skarbowego
 • wykorzystywanie zakładowego planu kont w ewidencji operacji gospodarczych
 • zinterpretowanie zapisów księgowych
 • sporządzanie podstawowych sprawozdań finansowych, bilansów, rachunów zysków i strat itp.
 • przeprowadzanie analiz ekonomicznych i dokonywanie oceny procesów gospodarczych
 • sprawne liczenie i szacowanie wyników obliczeń
 • przechowanie dokumentacji księgowej
 • prowadzenie rachunkowości
 • rozliczanie danin publicznych
 • rozliczanie wynagrodzeń
 • rozliczanie składek pobieranych przez ZUS