Ochrona własności intelektualnej


Prawo autorskie
Prawo autorskie

 

PRAWO AUTORSKIE

OCHRONA  WŁASNOŚCI  INTELEKTUALNEJ (OWI)

 


 

 

Trwają zapisy na zajęcia z ochrony własności intelektualnej. Przedmiot ten nie tylko uzupełnia wiedzę z zakresu centralnej administracji rządowej, ale otwiera realne możliwości ubiegania się o pracę w Urzędzie Patentowym oraz jednostkach zajmujących się sferą związaną z prawami autorskimi np. wydawnictwa muzyczne czy literackie. Podstawa programowa obejmuje zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej, dzięki czemu Absolwent  Szkoły LUPUS jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się nowymi technologiami.  

 

Uzyskana wiedza pozwala podjąć pracę w Urzędach: przy rejestracji wynalazków, dzieł, odkryć i utworów. W showbiznesie: agencje reklamowe, artystyczne, prasowe i wydawnictwa. Doradztwo przy zawieraniu umów dla muzyków, aktorów, pisarzy i publicystów. W biznesie: jako wsparcie przy rejestracji patentów, znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych itp.

 

 Program zajęć:

Zjazd I

 • pojęcie własności intelektualnej
 • modele prawa autorskiego
 • kształtowanie się pr. autorskiego na przykładzie wybranych krajów: Francja, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, USA, Polska

 

Zjazd II

 • przedmiot prawa autorskiego
 • definicja utworu i jego publikacji
 • prawa autorskie w stosunkach służbowych
 • autorskie prawa osobiste
 • autorskie prawa majątkowe
 • dozwolony użytek i jego pojęcie
 • przechodzenie autorskich praw majątkowych

 

Zjazd III

 • przepisy dot. utworów: audiowizualnych i programów komp.
 • ochrona autorskich praw osobistych
 • ochrona autorskich praw majątkowych
 • ochrona wizerunku, korespondencji i źródeł informacji
 • prawa pokrewne
 • Organizacje Zbiorowego Zarządzania prawami autorskimi lub pr. pokrewnymi
 • produkcja i kontrola nośników optycznych (np. płyt CD, DVD)
 • odpowiedzialność karna

 

Zjazd IV

 • prawo przemysłowe i jego podział
 • patent: udzielania, pierwszeństwo i rejestracja
 • wynalazek: pojęcie, zgłoszenie, problematyka wynalazku tajnego
 • prawo ochronne
 • umowy licencyjne
 • unieważnienie/wygaśnięcie patentu
 • opłaty urzędowe
 • wynalazki biotechnologiczne
 • wzory użytkowe i przemysłowe
 • znaki towarowe i oznaczenia geograficzne

 

Zjazd V

 • prawa ochronne na znaki towarowe
 • oznaczenia geograficzne i ich znaczenie w obrocie handlowym
 • prawa z rejestracji
 • unieważnienie/wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne
 • prawa z rejestracji z topografii
 • opłaty urzędowe
 • rejestry i postępowanie rejestrowe
 • odpowiedzialność karna i dyscyplinarna
 • najważniejsze zagadnienia dot. zwalczania i zapobiegania nieuczciwej konkurencji